schedule apply

በኢትዮጵያ ያለውን የጥበብና የባህል እውነታ ከሳንሳዊ ጋር አጣምሮ ለመረዳት የኢጥዮጵያና የቤሊጀም ባለሙያዎች አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም ከሁለቱም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች በመጀመሪያው ዙር ወርክ ሾፕ ላይ ይሳተፉበታል፡፡ የባለሙያዎቹ ጥምረት ለፕሮግራሙ የእውቀት እና የልምድ ልውውጥ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡

Mural Painting